Trafiksäkerhet 2020

Trafiksäkerhet har blivit en allt mer aktuell fråga under året.
 
Frågan behandlades under årsmötet. Därutöver har ett antal medlemmar varit aktiva och informerat i mail och samtal till styrelsen. Sålunda har vi medlemmar som tacksamt anammar vidtagna åtgärder som. t.ex. på försök utläggning av farthinder allt emedan vi har andra medlemmar som livligt klagar på desamma då deras framfart uppenbarligen hämmas.
 
Det är påtagligt att trafikmängden av olika slag har ökat på vägarna i Hemmeslöv. Vi har blivit fler boende; Tuvelyckan och Heden har tillkommit och förmodligen har fritidsboende använt sina fastigheter mer under detta pandemi år. Det är ofrånkomligt att trafikmängden ökar. Detta måste vi acceptera.
 
En sammanvägd bedömning av erfarenheterna är att Norra Vägen, Förbindelsevägen och Norra Rundvägen är de vägar som i första hand kommer att vara föremål för åtgärder, inom ramen för årsmötets beslut, Verksamhetsplan och Budget 2020/21.
 
Det är ett övergripande intryck att trafiken ”flyter” bra i Hemmeslöv och trafikanter av olika slag tar hänsyn till varandra. Eftersom medlemmar klagar på höga hastigheter och dåligt hänsynstagande är det dock vissa som saknar respekt för medtrafikanter och boende. Påminner om skyltarna vid infarterna till Hemmeslöv, ”Välkommen till Hemmeslöv …… ” och vädjan om att här tar vi det lugnt i trafiken. Det skapar trivsel istället för irritation.
 
Styrelsen kommer kontinuerligt att följa trafikutvecklingen i Hemmeslöv med fokus på trafiksäkerhet.
 
För styrelsen
Roland Hansson
Ordf