Trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten inom vår förening är viktig och styrelsen arbetar aktivt för att skapa en så bra, trevlig och säker trafikmiljö som möjligt. Mycket av detta arbete åvilar naturligtvis trafikanterna men även fastighetsägarna har ett stort ansvar i detta arbete
 

Hastigheten

Hastigheterna i kommunen har genomgått en revision. För Hemmeslövs vidkommande har detta medfört att vi nu har en bredare flora av fartgränser. 30, 40, 50, 70 km/tim gäller inom området.Vägföreningen har haft synpunkter på detta men inte lyckats få gehör för dessa.
I samband med omasfalteringen av Kusrvägen togs de gamla farthindren bort och ersattes senare med nya flyttbara hinder. Under hösten tas farthindren in för att underlätta snöröjning och minska riskerna för påkörning.

Fortfarande är farten för hög genom området och detta gäller samtliga väger.
Alla som bor i området måste vara noga med att hålla de åsatta hastigheterna och på så sett påverka genomfartstrafiken.


Sikten

Sommartid har vi mycket trafik inom området, såväl bilar, MC, mopeder, cyklar som gående, hästar och inte minst BARN.

Siktröjning är en viktig del i trafiksäkerheten. Det åvilar varje fastighetsägare att röja sin mark så att fri sikt uppstår i korsningen. Se regler. På bilden ser vi korsningen vid affären Karupsvägen. Här har vägföreningen röjt området mellan vägen och tomtmarken. Denna mark tillhör kommunen. Liknande röjning har skett utefter hela Kustvägen så att samtliga korsningar nu har fri sikt. Så här skall det se ut i föreningens alla korsningar även de som inte är trafikerade lika mycket som den på bilden.
Det är varje fastighetsägares ansvar att åstadkomma fri sikt.