Regler och anvisningar

Det finns en del regler som gäller för medlemmarna och som föreningen är satt att bevaka. Det är regler som är till för allas trevnad och säkerhet. Dessa regler är i stort sett de samma som gäller i kommunen i stort.

Här nedan redovisar vi vad som kan vara av intresse och värdefullt att veta.
 

Grönområde och stigar
Mellan fastigheterna finns stigar som är till för att skapa kommunikation mellan vägarna och grönområden. Vägföreningen lägger ner ett stort arbete på att hålla dessa stigar framkommliga. Efter hand som arbetet fortskrider finner vi på några ställen att fastighetsägare har utnyttjat denna mark för egen räkning. Det är inte tillåtet. Underlätta vägföreningens arbete och framkomligheten för gående genom att hålla dessa stigar fria. (se även växtlighet på tomt utmed gångstigar)

Avverkning:
All avverkning utanför egen tomtmark är strängligen förbjuden.
Detta kan tyckas vara en självklarhet men måste ändå påpekas.
Har Du önskemål i avseende på avverkning är Du välkommen att vända Dig till den som ansvarar för grönområdena. Han kan även hjälpa till med egen avverkning om så önskas. Se rubriken "Styrelse"

Utanför tomtgräns:
All anektering av tomtmark är förbjuden. Din egendom skall finnas innanför tomtgränsen. Vintertid ställer brevlådor och soptunnor till stora problem för vinterväghållningen. Det tar längre tid och kostar mer pengar, något som Du som medlem får betala genom medlemsavgiften. 
Mellan Din tomtgräns och asfaltkanten finns det en stäng som är gatumark. Denna sträng har inte asfalterats beroende på att den skall ta upp regnvatten som kommer från asfalten. Du får gärna underhålla den del, men den får inte på något sett hårdgöras. Sker detta hamnar vattnet i Din trädgård. På vissa sträckor finns även brunnar nedsänkta i denna del av vägen

Grönska/Häckar m.m.
Skall till sin helhet finnas innanför tomtgränsen. Tänk på att växtlighet inte får skymma sikten för trafiken. I tex. korsningar får inte växtligheten vara högre än 80 cm. Detta gäller på en sträcka av 10 meter i vardera riktningen mätt från den punkt där de utdragna tomtgräserna  möter varandra. Se separat förklaring. Klicka HÄR för att läsa broschyren om klippning.

Vid gaturenhållning:
Vid snöröjning är det viktigt att det inte finns fordon eller annant på körbanan som hindrar röjningsarbetet. Det samma gäller då sopning sker av gatorna. Detta annonseras på hemsidan under rubriken "Nyheter"