Ordförande har ordet 2012 09 25

Kort från ordföranden

2012-09-25

Det har gått en tid sedan årsmötet, men jag passar ändå på att tacka för förtroendet att årsmötet utsåg mej till ordföranden. Jag passar även på att tacka Leif Wennick, som varit ordförande de senaste 9 åren, för förtjänstfulla insatser. Vår vägförening är en av de större i Sverige och uppgiften att ansvara för drift och underhåll av våra vägar är grannlaga. Jag ser dock med tillförsikt fram emot det fortsatta arbetet tillsammans med övriga mycket kompetenta medlemmar i styrelsen.


Stadgeändringen som årsmötet beslutade om passar väl in i det sätt som styrelsen arbetar, med enbart ordinarie styrelsemedlemmar.

Inom ramen för den ekonomi vi förfogar över arbetar naturligtvis styrelsen för att våra vägar skall vara i bästa möjliga skick. De sammantagna ekonomiska resurserna består av medlemsavgifter, bidrag till löpande drift och underhåll från Båstad kommun och Trafikverket samt riktade bidrag i samband med projekt typ större asfalteringsåtgärder. Bra vägar och i övrigt trevligt område skapar trivsel och gott renommé för Hemmeslöv.
F n planeras tillsammans med Trafikverket och Båstad kommun asfaltering av Kustvägen från Mat-Öppet affären ut till väg 115 våren 2013.

 För information om vad som händer och är på gång inom vägföreningen rekommenderar jag Er att läsa hemsidan då och då, www.hemmeslovsvagforening.se , då denna uppdateras löpande. På hemsidan kan Ni med fördel informera/rapportera till styrelsen, t ex skador på vägnätet eller annat som Ni vill framföra. Naturligtvis kan Ni även vid behov ringa till styrelsen och framföra synpunkter. Den bästa behandlingen av Era synpunkter erhålls dock genom att skicka information via hemsidan.

 Jag har en allvarlig vädjan – Håll efter växtligheten utefter tomtgränserna – det är ett stort bekymmer att växtlighet hindrar och skymmer sikten för trafiken. Jag uppmanar alla och en var att följa de anvisningar som fastighetsägarna, utarbetade av Båstad kommun, tilldelats under sommaren. Dessa anvisningar finns även på hemsidan.

 Vi har snart vintern framför oss och vi kommer att planera för snöröjning och sandning på sedvanligt sätt. Liksom förra året finns en grön låda vid Mat-Öppet affären med sand som är till för våra fastighetsägarna, där man kan hämta sand i små mängder, hink eller dyligt, för eget ändamål.

Vänliga Hälsningar

Roland Hansson
ordförande