Ordförande har ordet 2013-12-17


Jag strävar efter att sammanfatta information till medlemmarna ett par gånger om året, nu inför  julen är det aktuellt igen.
Den verkliga vintern har hittills lyst med sin frånvaro, istället har vi drabbats av två hårda stormar. Skadorna på skog och enskilda träd har blivit omfattande och Hemmeslöv har förändrats. Ni har säkert iaktagit att en del träd har påverkats av stormarna, men ännu inte fallit. Risken är uppenbar att de kan falla vid kommande oväder. Det är naturligtvis bättre att markägaren kontrollerat fäller/låter fälla dessa träd för att undvika skador.
I samband med stormarna har Båstad kommun haft personal ute som röjt upp våra vägar så att de i möjligaste mån kunnat hållas farbara. Det har man gjort på ett förtjänstfullt sätt.
Därefter behöver aktuell markägare, som trädet fallit ifrån, ta hand om resterna på vägområdet.
Avseende vinterväghållningen fortsätter Båstad Maskin AB, Lennart Johansson, att snöröja samt sanda/salta.
Under försommaren skickade Vf brev till några fastighetsägare med  omfattande västlighet, som växt över tomtgränsen mot vägområdet. Stort tack till de som respekterat uppmaningen. Några har ännu inte följt uppmaningen. Med hänsyn till trafiksäkerheten kommer vi att tillsammans med Båstad kommun jobba vidare med detta.
Vf nästa asfalteringsprojekt blir Solvägen, Viaduktvägen och om möjligt Stjärnvägen. Vi är dock beroende av ekonomiskt stöd från Båstad kommun.

Som senaste årsmötet beslöt har Vf skrivit till Båstad kommun och de politiska partierna i kommunfullmäktige och föreslagit att Båstad kommun tar över underhållsansvaret för våra vägar. Skrivelsen i sin helhet finns på Vf hemsida, www.hemmeslovsvagforening.se . I februari 2014 kommer vi skriftligen att erinra partierna om frågan. Avsikten är att de skall uppmärksamma frågan i samband med att respektive parti formulerar sin ”agenda” inför valet hösten 2014.

Jag vill gärna uppmana alla enskilda medlemmar i Vf som har kontakt med våra politiker att ”trycka på” i frågan. Politikerna vill gärna behandla frågan som om den berör alla vf och sammfällighter i kommunen, då blir den besvärande stor. Det är viktitigt att vi håller den som speciell för Hemmeslöv m h t de stora förändringar och utbyggnader som planeras i närtid.

 God Jul och Gott Nytt År

Roland Hansson
Ordf