Dagvattensystem i Hemmeslöv

En stor del av Hemmeslöv har ett dagvattensystem som byggts ut genom Båstad kommun försorg de senaste åren.
Ansvarig för driften är NSVA.
Då och då kommer frågor och propåer som berör dagvattensystemen och dess anslutningsavgifter.
Styrelsen konstaterar att denna fråga ej ankommer på Vf att handlägga då frågan ej omfattas av Vf:s uppdrag enligt anläggningsbeslut och därjämte endast berör en mindre del av VF:s medlemmar. Vi besvarar naturligtvis gärna frågor som kan beröra ämnet.
Vf ansvar är att rensa de gallerbrunnar som förekommer vid vissa vägar i området.
Då det uppstår kvarvarande stora vattensamlingar på vägarna efter regn vidtar vi åtgärder, ibland tillsammans med NSVA.