Ordförandes Julhälsning 2012

 Vintern har mycket påtagligt drabbar oss med snö och kyla de senaste veckorna och vi får troligen bereda oss på en förhållandevis lång vinter. Liksom tidigare år har vi tecknat avtal med Maskintjänst i Båstad AB, Lennart Johansson, som utför snöröjning och sandning. Vi har goda erfarenheter och stort förtroende för Lennart. För att underlätta snöröjningen vädjar jag till Er att undvika att ställa upp fordon och annat på vägarna.

 Slutbesiktning av dagvattenutbyggnaden etapp 3 har genomförts och huvuddelen av de synpunkter vi framförde har och kommer att åtgärdas. Bredden av Pumpvägen, som var ett aktuellt ärende, kommer inte att förändras. Detaljer om detta finns i PM under rubriken "Nyheter", "2012-10-29 Slutrapport dagv. Etapp 3.

 Vi har under året haft flera skriftväxlingar med trafikverket inom ramen för den planerade Inre Kustvägen och då haft synpunkter på korsningen med Mellanvägen och en bedömt ökad trafik genom Hemmeslövsgården. Istället för planförslaget har vi föreslagit en rondell i korsningen Inre Kustvägen/Mellanvägen. De trafikmätningar vi genomförde i augusti visade att det passerar ca 1000 fordon per dygn genom Hemmeslövsgården.

Kopplat till Inre Kustvägen vill jag rikta uppmärksamhet på ett planförslag avseende Båstads nya stationsområde som är tillgängligt på Båstad bibliotek. Ett informationstillfälle med möjlighet att ställa frågor anordnas på Båstad bibliotek den 10 januari 2013, kl 16-20. Hemmeslöv kommer att beröras ganska påtagligt.

 Ni har nog uppfattat att vi fått nya hastighetsgränser i vårt område, hastighetsgränserna är 30, 40 och 50 km/tim. I yttrande till Båstad kommun ansåg vi att en hastighetsgräns, 40 km/tim, var att föredra. Detta kunde dock inte beaktas m h t centrala anvisningar. Det är nu upp till oss trafikanter att beakta dessa nya hastighetsgränser. Det är lätt att man av vana kör väl fort men för vår trafiksäkerhet och trivsel i området vädjar jag till alla att vara lojala. Vi måste ta hänsyn till olika kategorier av trafikanter, bl a barn.

 Planering för asfaltering av Kustvägen pågår och planeras utföras våren 2013. F n har vi täta kontakter med Båstad kommun, Trafikverket och entrprenörer.

 Ett antal medlemmar i vf har föreslagit en gång och cykelväg från Öppet-affären fram till väg 115.

Den finns nu med i planer för framtiden, dock inte kommunens budget för 2013.

 På Silvias väg, södra del, har vår samfällighet tillförts ytterligare 20 fastigheter.

 Flera medlemmar frågar efter hur det står till med Lars Persson. Lars råkade ut för en svår olycka tidigt 2012 med lång och svår konvalescens. Hans tillfrisknade går framåt och han får hjälp genom sjukgymnastik flera gånger/vecka. Med sina kunskaper om området bidrar han till styrelsearbetet genom att vi har löpande kontakter med honom.

 God Jul och Gott Nytt År
Roland Hansson
Ordf